Podalirio, Scarce Swallowtail - Iphiclides podalirius